Jak vznikla a co to je kamenná kůra?

Kamenná kůra vypráví příběh geologických procesů Země rozprostřených přes miliony let. Seznamte se zrodem velmi elegantní a dekorativní horniny.

Kamenná kůra vypráví příběh geologických procesů Země rozprostřených přes miliony let. Vzniká metamorfózou a oficiálně jde o některou z forem ruly. Tuto horninu lze rozdělit do několika typů v závislosti na jejím původu, struktuře a složení. V tomto článku představíme různé formy, které vznikají metamorfózou sedimentů, magmatických hornin a jiných metamorfitů.

Kamenná kůra se sedimentárním původem - pararula

Tento typ kamenné kůry je výsledkem přeměny sedimentárních hornin. Tyto původní vrstevnaté usazeniny jsou původně ukládány ve vrstvách na dně moří, jezer či řek, kde jsou postupně pohřbeny dalšími vrstvami. S narůstajícím tlakem a teplotou dochází k jejich postupné transformaci na rulu. Charakteristickým rysem tohoto typu Kamenné kůry je její zrnitá až pruhovaná struktura, která může obsahovat minerály jako jsou křemen, slída a draselné, sodné či vápenaté živce.

Kamenná kůra z magmatických hornin - ortorula

Další skupinou jsou horniny, které se formují z granitu, granodioritu, ryolitu nebo syenitu. Tyto horniny vznikají tuhnutím roztaveného polotekutého magmatu buď hluboko pod zemským povrchem (plutonické horniny jako granit) nebo po vystoupení na povrch (vulkanické horniny jako ryolit). Pod vlivem vysokého tlaku a teploty dochází k jejich přeměně bez dalšího roztavení. Výsledkem je velmi pevná a odolná hmota s vysokým podílem draselných živců, křemene a slíd.

Zdroj: Freepik

Rula vzniklá metamorfózou metamorfitů

Ruly, svory, granulit či migmatity, které prošly více než jednou metamorfózou, jsou zvláštním případem. Tento druhý cyklus může vést k vytvoření extrémně pevných a kompaktních ortorul s vysokým obsahem minerálů odolných vůči změnám podmínek. V tomto případě jde zejména o stébelnaté ruly, které vznikají pod silným jednostranným tlakem.

Běžná rula – kamenná kůra

Tato hornina se vyznačuje jemnou až středně zrnitou texturou v důsledku rekrystalizace minerálů pod vysokým tlakem a teplotou. Tato plošná a přitom kompaktní struktura je způsobena převážně paralelním uspořádáním minerálů jako jsou slída, živce a křemen. Vzhledem k tomu, že rula vzniká z různých výchozích materiálů, může se její barva pohybovat od světlé šedé, béžové, hnědé až po tmavě šedou či černou.

Jaké vlastnosti má kamenná kůra?

Díky svým fyzikálním vlastnostem, jako je odolnost vůči erozi, se rula často využívá v architektuře a stavebnictví. Přesnost, detailnost textury a barvy ruly umožňují geologům rozpoznat její původ a rekonstruovat geologickou historii oblasti, kde byla nalezena. Tímto způsobem hornina nejenže slouží praktickým a estetickým účelům, ale také představuje cenný zdroj informací pro vědecký výzkum Země.

Stébelnatá rula - Woodstone

Woodstone s lineární nebo stébelnatou texturou vyniká svými unikátními vizuálními charakteristikami. Tento typ se vyznačuje výraznými, dlouhými a tenkými minerálními strukturami, které vypadají jako paralelně uspořádaná stébla nebo vlákna. Tato surovina je výsledkem specifického druhu metamorfózy, během které dochází k reorientaci a protažení minerálů pod vlivem jednostranného stlačení. Tlak způsobuje, že slída, křemen, a živce se uspořádávají do paralelních linií a vytvářejí tak charakteristický "stébelnatý" vzhled.

Závěrem o kamenné kůře

Každý typ ruly má své jedinečné vlastnosti a využití, odrazující rozsáhlou různorodost procesů, kterými hornina prošla na své cestě přeměny. Tyto krásné a odolné horniny nejen že zdobí naše domovy, zahrady a veřejná prostranství, ale také nám připomínají dynamický a neustále se měnící charakter naší planety.

 

 

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy